THANH VINH CONSTRUCTION
XÂY NIỀM TIN VỮNG - DỰNG UY TÍN VÀNG

Biểu mẫu nội bộ

1. Quyết định bổ nhiệm ban chỉ huy công trình (Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, trưởng ban an toàn ....)

/storage/form-mau/quyet-dinh-bo-nhiem-nhan-su.docx

2. Quyết định thành lập ban chỉ huy công trình / Ban an toàn ...

/storage/form-mau/quyet-dinh-thanh-lap-bchct.docx

3. Nhật ký công trình

/storage/form-mau/nhat-ky-cong-trinh.doc

Chia sẻ